Vælg en side

Påskefesten i astrologisk perspektiv og Vædderens tegn

Skrevet af Anne Sommer

Påskefesten i astrologisk perspektiv

Påskefesten

Påskefesten er den første af de tre store fester, og det er festen, hvor vi fejrer den opstandne og levende Kristus, menneskehedens lærer, og lederen af det åndelige Hierarki. Kristus udtrykker Guds kærlighed, som han bragte og stadig bringer menneskeheden. Han åbenbarede for os, at Gud er kærlighed og forbandt os med Faderen – med Guds vilje, og viste os at ‘Guds vilje er kærlighed’.

Påsken og genopstandelsen fejres altid den første søndag efter fuldmånen i Vædderens tegn, og menneskets øjne og tanker vil være rettet mod livet, ikke mod døden. Korsfæstelsen og opstandelsen udtrykker symbolsk, at vores lavere natur må dø, så vores højere natur – sjælen – kan manifesteres på personlighedens planer. Vi kan sige, at den evige udødelige sjæl rejser sig fra materiens grav.

Der er en tæt forbindelse mellem den energi, som Vædderens stjernetegn manifesterer og påskens indre betydning, som har at gøre med opstandelsen, lysets sejr over mørket og glæden ved kærligheden. Vi, der lever på den nordlige halvkugle mærker ved forårets komme, hvorledes disse opstandelsesenergier fejer hen over os. Når Solen går ind i Vædderens tegn den 21. marts bliver dagene længere end nætterne – og lyset stærkere end mørket. De ydre forandringer giver også indre forandringer. Vi fejrer det nye liv, og påsken er derfor glædens og kærlighedens fest. Vædderens måned er tidspunktet, hvor vi fornyer os og mærker livets vitalitet strømme igennem os.

Genopbygningskræfterne

I påsken er genopbygningskræfterne særlige aktive. Disse kræfter udgår fra Guds sind og stimulerer den menneskelige intelligens. Den får mennesker til at tænke, planlægge og handle. Den bringer simpelthen en opvågning af det menneskelige sind, så det kan foretage intelligente valg. Opvågningen er nødvendigvis afhængig af, hvem man er, hvilken type intelligens man har, samt af race og national baggrund, tradition, religion og udviklingsniveau.

Disse kræfter er nu aktive i hvert land, og de producerer ofte i begyndelsen større vanskeligheder – hvad vi ser mange steder i verden i dag. Senere fører disse vanskeligheder til en fuldstændig reorganisering og genopbygning af det nationale liv og skaber fornyelse og nyt liv.

Genopbygningen er af psykologisk natur og vil afstedkomme en genopbygning af viljen-til-livet og viljen-til-det-gode. Den vil derfor være fundamental og garantere en ny civilisation og kultur.

Væddderen

Lad os først se på de energier vi møder i Vædderens tegn. I Vædderen begynder manifestationens cyklus, det er i dette tegn, at den første impuls til at inkarnere skabes. Sjælen reagerer på åndens vilje til at inkarnere, og tager det første skridt imod inkarnationen på det mentale plan.

Vædderen er det førende ildtegn, som leverer elektrisk ild til vort solsystem. Det har i sig en omsorgsfuld og nærende varme, men også en ild der kan begejstre, brænde og destruere. Det er ilden, der til sidst er den store befrier, der fjerner forhindringer og åbenbarer sandheden. Vædderen forener begyndelsen og slutningen og blander modsætningerne både i tid og rum, og det er derfor også et af tegnene for døden.

Vædderen bruger sit oplyste sind til at tæmme personligheden og til intelligent at udtrykke den guddommelige vilje. Vædderen tilfører liv og vitalitet til alt, den rører ved. Den er dynamisk, frygtløs og en pioner. Vædderen iværksætter, kommer med nye ideer, den sår en ny begyndelse. I Vædderen lærer vi at stole på vores impulser og modigt at stå ved vor enhed. Vædderen er fyrig og foretagsom, tager chancer og handler, den skaber nye initiativer til gavn for menneskeheden.

Væddderens stråler

Vædderen transmitterer 1. stråle for vilje og magt og 7. stråle for organisation og magi. Det er den højeste og den laveste stråle, som til sidst finder et balancepunkt i det modstående tegn Vægten. Disse stråler medfører, at erfaring fører til lederskab. I dette tegn opbygges evnen til at tage dristige initiativer og til at organisere.

1. stråle udtrykker sig som viljen til at indlede – til at begynde, og den kan symbolsk beskrives i tre aspekter: Liv, kvalitet og energi. Det vil sige, at viljen betinger livsaspektet, den bringer fuldbyrdelse af rette menneskelige relationer, og til sidst overvinder den døden.

7. stråle, udtrykker også et aspekt af Guds vilje, viljen til fysisk handling og intelligens. Den skal forene det indre liv med det ydre. Den gennemtrænger de lavere planers kaos og omdanner dem til orden. Det er strålen for vandbærerens tidsalder og strålen for magi.

Herskende planeter i Vædderen

De tre planetariske herskere i Vædderen er: Mars, Merkur og Uranus. Den eksoteriske hersker er Mars, der legemliggør 6. stråles kraft, idealisme, destruktiv fanatisme, kamp, anstrengelse, aspiration og evolution.

Den esoteriske hersker er Merkur, som repræsenterer 4. stråleenergi. Den lærer mennesket gennem konflikt at opnå harmoni på sin vej rundt på livshjulet. Merkur er gudernes sendebud, han oplyser tanken, bygger broen mellem personligheden og sjælen og hjælper os med at bygge antahkaranaen, broen mellem personligheden og ånden (Monaden).

Den hierarkiske hersker Uranus legemliggør 7. stråles energi, der forbinder ånd og materie, det højeste med det laveste, og elektrisk ild med ild ved friktion, hvilket frembringer selve manifestationen.

Indstrømning af nyt liv

Påskefesten tilhører ikke kun den kristne verden – Kristus og vejlen til kærlighed tilhører menneskeheden. Kærlighedens lys og skønhed findes i alle religioner. I den kommende Nye Verdens Religion, som vil bygge på ligheder i de forskellige store religioners udtryksform, vil alle åndelige mennesker holde de samme åndelige fester.

Den Nye Verdens Religion vil først og fremmest tage sit udgangspunkt i åbenbaringen om den genopstandne Kristus, i en dybere åndelig forståelse af Faderen eller livsaspektet. Hovedvægten vil blive på livet.

Den Nye Verdens Religion vil bygge på fire kendsgerninger:

1. At Gud er en kendsgerning
2. På menneskehedens relation til Gud
3. På udødelighed og evig eksistens
4. På kontinuiteten i åbenbaringer og de guddommelige tilnærmelser.

Bøn, meditation og ritualer, samt en bevidst forenet gruppe-tilnærmelse til den åndelige verden, invokativ påkaldelse og en trænet forventning på svar, samt evokativ fremkaldelse vil blive koncepterne i Den Nye Verdens Religion.

I Vædder-tegnet vil menneskeheden udvikle lederskab, være i stand til at kontrollere og anvende destruktive kræfter med kærlighed, samt herske over masserne og samarbejde med Planen.

Det esoteriske nøgleord for Vædderen er:

Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg.