Vælg en side

Yoga - metoden til forening med Selvet

Skrevet af Ella Ostermann

Yoga – metoden til forening med Selvet

Yoga betyder dybest set ’forening’ = sammensmeltning af sindet med det guddommelige element i os. Yoga er virkeliggørelsen af vores enhed med højeste. Ordet bruges også om de metoder, der anvendes til at opnå denne forening.

Hatha Yoga

De forskellige yogaer har forskellige formål på menneskets udviklingsvej mod det fuldkomne menneske. Hatha Yoga var den ’højeste’ yoga i lemurisk tid. Den lemuriske race var den første rent menneskelige race, og formålet med Hatha Yoga var, at mennesket skulle blive bevidst om og i den fysiske krop. Den tids lærere havde det problem, at menneskene ikke var ret meget mere end dyr, og derfor var målet den bevidste kontrol af den fysiske krop, således at dennes funktioner kunne blive ubevidste og instinktive.

Målet med alle yogaformer er at mennesket ved hjælp af sindet får kontrol over sit instrument.

Laya Yoga

Da menneskene ved hjælp af Hatha Yoga havde lært at styre det fysiske legemes organer, introduceredes i Atlantistiden Laya Yoga, som er den psykiske pendant til Hatha Yoga. Laya Yoga har til formål at kontrollere de energier og kræfter, der cirkulerer i vitalitetslegemet/det æteriske legeme. I det æteriske legeme er der masser af små energicentre, hvor energistrømme mødes. Jo flere strømme der mødes, jo større og mere indflydelsesrigt er energicenteret. Laya Yogaen havde til formål at koordinere mennesket indefra, fra det æteriske legeme.

En laya yogi arbejder med åndedrættet og dets kontrol og på at få bevidst kontrol over centrene, også kaldet chakraer, i det æteriske legeme, hvoraf der er syv større og uendelig mange små. De syv større er energikilder til det endokrine system. Denne form for yoga har været holdt i baggrunden, fordi den har en meget stærk indflydelse på menneskets nervesystem, og hvis ikke et menneske har ’renset’ sine tanker, følelser og handlinger og er uoptaget af sig selv, kan den føre til et ubalanceret neurotisk liv og i nogle tilfælde til sindssygdom. Hatha Yoga og Laya Yoga påvirker kun det fysiske legeme, følelses- og mentallegemet og kan ikke bruges til at få kontakt og forbindelse med det højere sind, uselviskheden, som er alle menneskers mål. Raja Yoga, som virker indefra eller oppefra, er nødvendig for at opnå dette. Raja Yoga nærer uselviskheden, eller de højere legemer i et menneske, således at disses aktivitet styrer det lavere og egocentriske selv.

Bhakti Yoga

Da mennesket havde fået kontrol over det æterisk fysiske legeme, fået dets to dele til at virke sammen, kunne det vende sin opmærksomhed mod det astrale plan, følelseslegemet. Midlet var Bhakti Yoga. Bhakti betyder tilbedelse. Tilbedelse af en stor profet, en stor vision eller et stort væsen, betyder at ens opmærksomhed drages mod de højere og finere planer af astralplanet, fordi man tilbeder noget renere og finere, som man ønsker at blive, noget som er mere rummeligt end en selv. Man løfter sig selv mod det, man tilbeder. Man tiltrækkes af det og betaler prisen i form af lidelse og problemer, fordi man konfronteres med det man mangler for at blive som det eller den, man tilbeder.

Mantra Yoga

Mantra Yoga påvirker først og fremmest stoffet i bevidstheden på de lavere planer. Den bruges også i sit højere aspekt i Raja Yoga i form af sædtanker. Mantra Yoga handler om lyd, om det store system af vibrationer, som alle former i universet er bygget op om. Et mantra er en sætning, der består af stavelser, der frembringer et defineret sæt af vibrationer, når det siges. Et af de mest kendte er: OM MANI PADME HUM, som betyder ’Juvelen i centrum af lotusen’. Jo større viden om og forståelse af mantraets betydning, jo bedre resultat. Ved gentagelse af mantraets lyde harmoniseres tanker, følelser og fysik, og hvis tanken i mantraet gentages i sindet bliver den lavere natur stille, så sindet kan koncentrere sig på de højere bevidsthedsplaner, modtage indtryk fra dem og gøre disse til en del af sig selv. Grundstenen i alle mantraer er det hellige ord OM. Den højere form for mantra yoga stilner den konkrete hverdagstænkning, så det højere uselviske sind kan virke og oplyse tanker, følelser og det æterisk/fysiske legeme, så at alle illusioner åbenbares og mennesket gøre noget ved dem.

Raja Yoga

Raja Yoga er vor tids yoga. Den kaldes også Kongeyogaen, fordi den gradvist opbygger de højere legemer. Den er ’den kongelige videnskab’ om sindet og den målbevidste vilje og fører til fusion af sjæl og personlighed, så mennesket bliver ’Konge i sit eget rige’. Med Raja Yoga koordinerer man de legemer, man har udviklet gennem de andre yogaer til en personlighed, der vælger at ofre sig og alt, hvad den har skabt og opnået for at blive et redskab for sjælen, et redskab der ’gennem fast indre arbejde’ bliver et renset og rent redskab for sjælen eller ’Gud indeni’. Med Raja Yoga, som er en videnskab, får mennesket et redskab til at iagttage indre tilstande, og det er sindet selv. En raja yogi ’besejrer’ først sit ego – ideen om at hele verden drejer sig om ham og at han er dens akse. Dernæst besejrer han sin forfængelighed – troen på at han har eller er noget, han ikke er. Det er kendetegnende for en raja yogi, at han ved hvad og hvem han er. En Raja yogi siger: Tro ikke på noget, før du selv har fundet ud af det.

Formålet med Raja Yoga er at gøre sindet modtageligt for det højere selv.