Vælg en side

Hvem er den nye verdenstjenergruppe

Skrevet af Ella Ostermann

Hvem er den nye verdenstjenergruppe?

Denne lidt mystiske betegnelse dækker over en gruppe mennesker, der til dels er kommet ud over det helt selvcentrede stadium og ikke kun tænker på sine nærmestes og sit eget lands bedste, men er i stand til at inkludere en større gruppe, som det ønsker at gøre noget for – at tjene.

Disse mennesker findes overalt i verden og i alle samfundslag. Det drejer sig om en gruppe i bevidsthed, ikke en fysisk gruppe. De er forenet i bevidstheden om at skabe nogle tankeformer og tage nogle initiativer, der gavner så mange som muligt, og de tænker ikke på at bliver anerkendt eller kendt for det, de gør. De er helt eller delvist uselviske. Det betyder, at kærlighed og god vilje kan strømme igennem dem til andre.

At de er forenet i bevidsthed betyder, at de har samme mål: at skabe en bedre verden for alle levende væsner på denne jord. De arbejder i det stille ’bag scenen’, hvilket betyder, at de arbejder mentalt, men også, at de ikke er kendt og verdensberømte i den store offentlighed.

Selvfølgelig er der nogle af dem, der står frem på den fysiske scene, og vi almindelige mennesker lægger mærke til dem og beundrer det arbejde de gør. Her skal blot nævnes nogle få inden for forskellige områder: Moder Teresa, Niels Bohr og Albert Einstein, Bill Gates, Dalai Lama og Desmond Tutu, Nelson Mandela, Bill Clinton og Barack Obama. Sådanne mennesker står på scenen og vi sætter vores lid til dem og bliver ulykkelige, når de går bort, fordi vi instinktivt forstår deres betydning.

Disse store verdenstjenere kunne ikke gøre noget uden støtten fra alle de ukendte mennesker, der mentalt, emotionelt og fysisk støtter dem i deres arbejde. De møder så stor modstand fra dem, der er bange for det ukendte, det nye, som i dette tilfælde er den uselviskhed og det brændende og oprigtige engagement, også kalder viljen til det gode, som disse mennesker udtrykker. De har helt tydeligt en større karisma og rummeligere bevidsthed end de fleste af os andre, men de kan kun udføre deres store arbejde, fordi der er nogen, der støtter dem mentalt og emotionelt og ikke kun i den fysiske verden.

Som det enkelte menneske har en sjæl, har også menneskeheden en sjæl, som består af alle verdens menneskers sjæle, og den har også et sind, det kollektive sind, et følelseslegeme og et æterisk og et fysisk legeme. Det er kun på det fysiske plan, at ’menneskeheden ikke er en stor helhed’, ellers cirkulerer energierne mere eller mindre frit mellem os. For der meste er det dog mindre frit, fordi udvekslingen af energier kun er helt fri på sjælens plan, hvor vi er helt bevidste om og klar over, at vi er én bevidsthed. Det betyder, at det menneske, der har udvidet sin bevidsthed til dette niveau aldrig tænker på ’sig selv’, for det er identificeret med hele menneskeheden og har ingen personlige interesser, det skal tilfredsstille. Det er gruppe- og sjælsbevidst.

Medlemmerne af verdenstjenergruppen er ikke alle sjæls- eller gruppebevidste, men de stræber efter at blive det, på at blive stadigt mere uselviske, fordi de kan se, at de kan gøre meget mere for menneskeheden og alle levende væsner, jo mere uselviske de er. De arbejder som nævnt subjektivt og i det skjulte, og deres vigtigste værktøj er meditation – i betydningen dyb eftertænksomhed. De søger ikke at få personlig kontakt med mestre og engle i deres meditation, men fokuserer på at meditere sig frem til løsninger på verdens problemer inden for det felt, der er deres arbejdsområde. På den måde rækker de, uden at tænke over det, ud efter inspiration fra sjælen som ved alt, hvad der er nødvendigt at vide for at skabe rette menneskelige relationer og rette relationer til de andre naturriger. De bliver efterhånden gennem hårdt ikke egofokuseret arbejde stadigt mere sjælsbevidste og i stand til at arbejde for helheden uden at tænke på sig selv, anerkendelse og berømmelse, fordi de kender deres egen store, men også meget lille betydning og rolle i det store spil.

Alt liv på denne jord og i universet foregår cyklisk. Vi anerkender alle den årlige cyklus med dens årstider, og vores egen livscyklus: barndom, ungdom, voksenliv og alderdom.

Verdenstjenergruppen arbejder i cykler på tre år: Det første år i en cyklus tager en verdenstjener, som vel at mærke arbejder bevidst som sådan, fat i det, der dukker op i hans/hendes liv, som kan bruges til gavn for helheden, og skaber en form af en slags, det kan være en tankeform eller et projekt. Det andet år slibes kvaliteten af det skabte af ved hjælp af den indre spænding og den modstand, tankeformen eller projektet møder i og uden for mennesket, således at det står mere klart. Det tredje år er tankeformen eller projektet, på grund af den grundige forberedelse klar til at ’gå ud’ og gøre indtryk på verden, til at lade det indre liv komme til syne og udtryk i den fysiske verden. Hvis verdenstjenerne samarbejder med denne rytme, vil de meget lettere kunne gennemføre deres ideer og projekter.

De fleste verdenstjenere aner ikke at de er verdenstjenere, de er blot uselvisk optaget af at skabe en bedre verden.

Hvert syvende år er der ved vintersolhverv og en uge frem en indstrømning af energier fra konstellationer uden fra vores zodiak, som forøger Stenbukkens energier til gavn for alt gruppearbejde på Jorden. I disse år afholdes Verdenstjenernes festuge for at drage nytte af disse energier. 2019 var et sådant år, og når fuldmånen i Stenbukken falder i denne uge er energierne endnu stærkere.