Vælg en side

Fuldmåne meditation

Lysarbejde

Kort introduktion til fuldmåne meditation

Ved fuldmåne oplyser Solen Månen og sjælen vores personlighed.

Fuldmånen åbner en dør til højere og spirituelle energier, vi ellers ikke kan nå.

Derfor er vigtige fejringer i mange religioner placeret i tiden omkring fuldmåne. Fx fejres Påsken, den vigtigste begivenhed i Kristendommen, den første søndag efter fuldmånen i Vædderens tegn. Vædderen starter den 21. marts og er den første måned i det åndelige år.

Meditation ved fuldmåne er en unik lejlighed til at udføre lysarbejde ved at sætte vores egne personlige behov til side for en kort stund. Vi forbinder os i tanken med de utallige mennesker, der mediterer ved fuldmåne og bevidst rækker ud efter de højere og spirituelle energier, der er til rådighed.

Du kan bruge de små meditationer her på siden eller nogle andre. Men sæt dig selv til side en kort stund ved fuldmåne for at udføre dette spirituelle arbejde.

Fuldmånemeditation i tegnene

Fuldmånemeditation i Vædderens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Vædderens tegn er formålet at genoplive viljen til at leve og viljen til det gode.

I Vædderens tegn er en stærk kraft til rådighed. Vi ser den i naturens genopstandelse/
genoplivelse. Denne kraft giver os mulighed for at starte på en frisk. Som Herkules skal vi kontrollere sindets aktivitet – tankerne. I Vædderen fødes det nye både i naturen og den psykologiske verden.

Kraften findes i hvert eneste menneske i form af en indre flamme, en elektrisk og usynlig skabende flamme – Livets Flamme, som giver liv til celler og atomer i krop, følelseslegeme og mentallegeme. Men Livets Flamme brænder ikke klart, hvis man har følelser af frygt, had, jalousi, misundelse etc. Det kan føre til fysiske problemer, sygdom og utilpashed.

Sædtanke

Jeg træder frem, og fra sindets plan hersker jeg

Genopstandelse eller genoplivelse, som den vi ser i naturen, skal blive en bevidst anvendt teknik hos mennesket. Det skal gradvist befri sig for fysiske laster og drifter. Derefter fra blændværk: selvmedlidenhed, jalousi, frygt, grådighed etc og fra illusioner: forfængelighed, stolthed, separatisme og selviskhed.

Mediter på denne tekst:

Kærlighed får dig til at vokse – had gør dig mindre.
Glæde folder dig ud – frygt indskrænker dig.
Gavmildhed udvider dig – nærighed ‘fængsler’ dig.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Fuldmånemeditation i Tyrens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Tyren forvandles begær til aspiration og mørket viger pladsen for lys og oplysning.

Ved Wesak fuldmånen strømmer energierne: Frihed, lys og vilje ind i planeten, og vi har mulighed for at rense os i det overvældende lys og fjerne mørke og blinde drifter, blændværk i form af negative følelser og fortrængninger, samt illusioner og ’mudret’ tænkning. Kun ved at bruge lyset i Tyren kan man virkeliggøre sit indre fuldstændig uselviske selv og udtrykke det som en guddommelig skønhed i den fysiske verden.

I Tyren har vi hvert år mulighed for at smede værktøjet til et enten konstruktivt eller destruktivt liv i det kommende år. Vi kan smede stærkere lænker, som fastholder os i begærets og den manglende indre balances verden, men vi kan også smede nøgler, der kan låse op for lyset og livets mysterier.

De stærke energier, der strømmer ind fra Tyrens tegn kan bruges enten til at opfylde og manifestere vores personlige begær, men de kan også bruges til at samarbejde om at skabe rette menneskelige relationer.

Mediter på denne tekst:

Begær – fører med tiden til aspiration.
Blindhed – fører i sidste instans til observation (syn).
Mørke – fører til slut til lys.
Død – fører til sidst til befrielse.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Jeg ser og når øjet åbnes, er alt lys

Fuldmånemeditation i Tvillingernes tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Tvillingerne skal vi vælge, om vi vil gå ind i lyset eller gå videre i mørket. Engang for længe siden valgte vi frivilligt at gå ‘ned i mørket’, inkarnere i den fysiske verden for at lære at tage ansvar her. Nu er mange mennesker et sted i deres udvikling, hvor de er ved at være parat til at vælge vejen ind i lyset.

Energierne i Tvillingerne afslører dualiteten, dobbeltheden. Udfordringen er at se den, og ud fra det at skelne, så vi kan se forskellen og vælge hvilken vej vi vil gå. Vi kan vælge den vej vi kender, eller vejen ind i lyset. Det er valget mellem at fortsætte med at føle sig adskilt fra andre eller at føle sig som det vi er, en del af helheden.

I Tvillingerne har mennesket muligheden for at erkende, at det er både en personlighed og en sjæl.

Mediter på denne tekst:

Jeg er udstrakt mellem

Lys og mørke
Det virkelige og det uvirkelige
Udødelighed og dødelighed
Skønhed og kaos.

Fremtiden afhænger af, hvad jeg vælger.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg

Fuldmånemeditation i Krebsens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Krebsens tegn har mennesket valgt at inkarnere i stoffet og der bygge sit eget oplyste hus. Et menneske inkarnerer i den fysiske verden, så længe det ikke er perfekt og har nogle begær, det ikke har fået tilfredsstillet.

I virkeligheden handler den gentagne tilbagevenden til et liv i den fysiske verden ikke om personlighedens udvikling for menneskets egen skyld, men om udvikling til gavn for den gruppe, man tilhører.

Mediter på denne tekst:

Problemet for mennesket på lysets vej er,
at det meget hurtigt responderer på påvirkninger fra
“alt hvad der kommer udefra,
fra det der er over, under og alle vegne.”
Målet er at vælge den uselviske vej.
Den uselviske vej er lysets vej.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Jeg bygger et oplyst hus og bor i det

Fuldmånemeditation i Løvens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Løvens tegn handler det om at blive bevidst om sig selv i formen, om at blive selv-bevidst. En virkelig selv-bevidst person styres hverken af sine følelser, begær efter ting og fornøjelser eller ønsker om at blive accepteret.

En selv-bevidst person er mentalt polariseret og klar over hensigten med at være inkarneret. Han/hun styrer med tanken bevidst hen imod at blive uselvisk, gruppebevidst og tjenende.

Når et menneske ‘opdager sig selv’ og at det ikke er formen, kan det begynde at bruge formen bevidst.

Mediter på denne tekst:

4 stadier af sensitivitet:

Sensitivitet over for påvirkninger fra omgivelserne
Sensitivitet over for personlighedens vilje, ønsker og begær
Sensitivitet over for sjælen som betingende faktor
Sensitivitet over for ånden.

Menneskets adfærd og handlinger betinges af dets sensitivitet.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Jeg er den, og den jeg er

Fuldmånemeditation i Jomfruens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Jomfruens tegn skal vi ære både sønnen – kærligheden – og moderen – stoffet. I lang lang tid har vi glemt at ære og værdsætte livgiveren: moderen og planeten.

I Jomfruen skal vi erkende at vi hver især er mor, barn, Gud og stof i ét og respektere alle dele som ligeværdige og ligestillede.

I Jomfruen er sjæl og legeme ét og ‘moderen’ beskytter dette kærlighedskim, sjælen, og stoffet beskytter, ærer og nærer den ‘skjulte sjæl’.

I alle traditioner eksisterer gudinden, som symboliserer vores formnatur, som når den kontrolleres, kaldes personligheden.

Mediter på denne tekst:

Sædtanke

Jeg er moderen og barnet, jeg er Gud, jeg er materie

 Tre gudinder

Eva symboliserer den mentale natur. Hun spiste af kundskabens æble.

Isis symboliserer den emotionelle natur. Hun står for frugtbarhed, moderskab og er barnets vogter.

Maria føder barnet ind i den fysiske verden.

Eva, Isis og Maria er Jomfrumoderen, der sørger for det, der er nødvendigt for det mentale, emotionelle og fysiske udtryk af den altid tilstedeværende guddommelighed.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Fuldmånemeditation i Vægtens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Vægtens tegn er der mulighed for at finde balancen mellem modsætningernes par.
Ingen modsætning eksisterer uden sin modsætning.

Mediter på denne tekst:

Vægten er der mulighed for at skabe balance mellem sjæl og legeme,
mellem det maskuline og feminine,
det positive og negative i os,
menneskeheden og planeten,
lys og mørke,
sort og hvidt.
På den gyldne middelvej ser man livet og verden i rette perspektiv.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinier

Fuldmånemeditation i Skorpionens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

Målet i Skorpionen er rette relationer med sjælen og med omgivelserne.

Hvert år i Skorpionen sætter mørket ind, og solens livgivende stråler har ikke megen saft og kraft.

Vi går i vores eget mørke, og opgaven i Skorpionen er netop at tage kampene med slangerne (dragerne), som vi har næret med vores begær, i vores egne sumpede og mørke indre områder.

I Skorpionen skal vi kæmpe for at ‘klare’ ni problemer, som bliver til mange flere og endnu mere dominerende, når vi giver dem næring.

Mediter på denne tekst:

Den selviske personlighed skal forenes med den uselviske sjæl,
det personlige selvs lille lys gennemtrænges af sjælens klare lys.


Personlige begær og egenskaber skal afløses af sjælsegenskaber:

Sex – forening af sjæl og personlighed.
Fysisk velvære – indre frihed.
Penge – ret brug af energi.

Frygt – mod.
Had – lys og kærlighed.
Ambition – aspiration.

Stolthed – ydmyghed.
Separatisme – rette relationer.
Personlig magtudøvelse – uselvisk tjeneste.

Husk at du er, som du tænker i dit hjerte!

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem

Fuldmånemeditation i Skyttens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Skytten er målet balance, retning og mental styring af livet.

I Skytten kommer mennesket fra mørket ud i dagslyset og kan se problemer og mål. Det betyder, at det kan vælge sin vej og skabe balance i sit indre.

I Skytten er det muligt at ændre retning. Menneskene er af natur intelligente, og når kun deres mål ved at bruge sindets lys. Og de når kun til harmonien, hvis de løser konflikterne ved hjælp af dette lys.

Mediter på denne tekst:

Vejen mellem modsætninger er lige og uden omveje og udsving. Den gyldne middelvej er den indre glædes stille vej.

På den ene side af vejen er personlighedens erfaringer i dalene og hulerne, og på den anden sjælens oplevelser på bjergets top og i lyset.

Mennesket må lære, at sjælen og personligheden skal smelte sammen. Vejen frem er ikke på den ene eller den anden side, men i midten på den gyldne middelvej.

Tanken er kraft.

Luk dine øjne og mediter over, hvad du har læst.
Når tankerne bevæger sig væk, åbner du øjnene og læser langsomt teksten igen.
Du mediterer igen over den.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Jeg ser målet, jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet

Fuldmånemeditation i Stenbukkens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Stenbukken handler det om at opdage, hvilke former (gamle vaner), der hæmmer så meget, at de må slippes og tilintetgøres, fordi der ikke kan gøres flere fremskridt i (med) dem. Herved befries livet og en ny form kan bygges.

I Stenbukken er det vigtigt ikke kun at fokusere på ydre værdier.

Mediter på denne tekst:

Tanken er kraft.

Kvaliteter der skal udvikles i Stenbukkken:

– udholdenhed

– sparsommelighed

– forsigtighed

– selvdisciplin

I Stenbukken er hoved og hjerte i fuldkommen balance.

Luk dine øjne og mediter over, hvad du har læst.
Når tankerne bevæger sig væk, åbner du øjnene og læser langsomt teksten igen.
Du mediterer igen over den.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Badet er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lys ryggen

Fuldmånemeditation i Vandbærerens tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Vandbæreren identificerer vi os med en gruppe, vi bevidsthedsmæssigt oplever os som en del af (familie-, arbejds-, interessegruppe, en subjektiv gruppe eller menneskeheden) og ser livet ud fra denne gruppes bevidsthed, samtidig med at vi forbliver os selv.

Tjeneste for os selv bliver til tjeneste for gruppen – helheden

I Vandbæreren giver mennesket med glæde af det, som det har i sin krukke.

I Vandbærermåneden strømmer liv og energi til andre mennesker.

Mediter på denne tekst:

I Vandbærerens tegn opleves dybe dale og høje tinder.
Mørke og lys, aktion og reaktion
får mennesket til at vælge at udvikle sjælskontrol.
Herigennem opnås vækst og forståelse.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Nøgleordet

Jeg er livets vand, der strømmer til tørstige mennesker

Fuldmånemeditation i Fiskenes tegn

Mange mennesker over hele verden mediterer i dagene omkring fuldmåne.
Mediter sammen med dem!
Brug mellem et kvarter og en halv time af din tid.

I Fiskenes tegn udgør de personlige egenskaber, og især de personlige følelser, ofte en slags fængsel. De kan udgøre en hindring for udviklingen af kærligheden = Kristusbevidstheden. Legenden om Jonas og hvalen fortæller historien om, hvordan kærligheden så småt vågner i Fiskene, og om den mistillid der opstår mellem personligheden og den fuldstændig uselviske Kristusbevidsthed = kærligheden til alt levende.

I Fiskene kan de to (fisk) ikke slippe fra hinanden. Hoved og hjerte, sind og kærlighed, vilje og visdom skal udvikles og forenes. Kærligheden kan kun komme til udtryk gennem sindets styrende kraft.

Mediter på denne tekst:

I Fiskene udvikler personligheden sig fra medium til formidler. Herved bliver

– instinkt til intellekt
– selviskhed til uselviskhed
– selvmedidenhed til medfølelse, sympati og guddommelig forståelse.

Slut af med højt, eller inden i dig selv, at sige Den store invokation

Sædtanke

Jeg forlader faderens hus, og idet jeg vender tilbage frelser jeg.