Vælg en side

Kristusfesten i astrologisk perspektiv og Tvillingernes tegn

Skrevet af Anne Sommer

Kristusfesten i astrologisk perspektiv

Wesakfesten

Kristusfesten er den tredje af de tre store fuldmånefester, og den fejres i Tvillingernes tegn. Tvillingerne, Tyren og Vædderen er de tre energier, der ligger bagved den fysiske inkarnation. Mentallegemet bliver bygget af devaerne under Vædderen, astrallegemet under Tyren og det æteriske legeme under Tvillingerne. Men det er Tvillingerne, der har den største indflydelse i denne verdens cyklus, fordi dette tegn er forbundet med menneskehedens og personlighedens udvikling.

Verdens Invokationsdag og Kristus Festen

Når man studerer indflydelserne fra Tvillingerne, er der mange indikationer på, hvorfor Verdens Invokationsdagen holdes på dette tidspunkt, og hvorfor den er kendt som Kristus Festen såvel som Menneskehedens Fest. Tvillingerne er et af de vigtigste af de tolv stjernetegn, fordi dens indflydelse ligger bag alle andre tegn.

Symbolet for Tvillingernes tegn er to lysende, gyldne søjler

Tvillingerne er formet af to stjernegrupper, der danner to søjler. Disse søjler er igennem tiderne blevet identificeret med to brødre, Castor og Pollux, som var to tvillinger i den græske og romerske mytologi.

Castor udgøres af tre stjerner, der symboliserer personlighedens trefoldige legeme, og Pollux symboliserer den udødelige menneskelige sjæl. Det siges, at lyset fra Castor i de sidste tre hundrede år er blevet svagere, og at lyset fra Pollux er blevet stærkere.

Ifølge en romersk legende kæmpede romerne mod etruskerne ved Regillus søen syd-øst for Rom. Slaget gik dårligt, indtil to strålende unge mænd på hvide heste dukkede op og førte romerne til sejr. Senere samme dag så man de samme to mænd vande deres heste ved en brønd i Forum. De fortalte indbyggerne om sejren ved søen og forsvandt. Man mener, at disse to unge mænd var Castor og Pollux, og der blev senere bygget et tempel til ære for dem på stedet ved brønden i Forum.

Legenden om Castor og Pollux handler om den dødelige del af mennesket, personligheden og den udødelige del, egoet eller den spirituelle individualitet. Personligheden har i sig selv intet, der overlever. Den anden halvdel bliver udødelig i sin individualitet på grund af sit 5. princip, det guddommelige, som kaldes til live af sjælen. Den forbinder derved ånden (Monaden) med Jorden. Castor ofrer sig til sidst bevidst for Pollux, og Pollux skylder dermed Castor sin udødelighed.

 Herskere

Tvillingernes eksoteriske hersker er planeten Merkur, gudernes sendebud, der åbenbarer modsætningernes par. Den lærer os at skelne mellem selvet og ikke selvet, at slå bro mellem mennesker gennem sproget og tankerne. Merkur forbinder sjælen og personligheden, og den påvirker den intuitive tænkning, som forbinder ånd og sjæl samt styrer antahkaranaen og hele chakra systemet.

Venus er den esoteriske hersker, som forener modsætningernes par, formidler konkret viden, der skaber en begyndende forståelse for årsagerne og de heraf følgende virkninger, samt udviklingsplanen for menneskeheden.

Og Jorden er den Hierarkiske hersker i Tvillingerne, det sted vi tjener.

Merkur og Venus, der er Jordens ældre broder og søster, er forbundet med karma, dharma og kærlighed. Den energi, der udløser sorg og lutrer smerte på vor Jord, er blandt andet en triangel mellem Jorden – Venus – Merkur, som har stor betydning for menneskeheden og for Jordens udvikling til en hellig planet.

Tvillingerne og Samspillets lys

Mellem de to brødre, og mellem Tvillingerne og det modstående tegn Skytten, er der en vekselvirkning, som kaldes Samspillets lys.

Samspillets lys åbenbarer alle modsætninger, synliggør dualiteten i al manifestation og viser relationen mellem form og ånd. Det er Jordens stråle 3, Merkurs stråle 4 og Venus stråle 5, der fremkalder den triangel, der senere frigør sjælen fra formens indflydelse gennem konflikterne fra stråle 4s Merkur.

I De Gamle Kommentarer siges det:
“Når de kosmiske brødres duale kræfter bliver til energi for dem, der rider mod lyset (i Skytten), da bliver den fjerde – den femte. Menneskeheden, bindeleddet bliver til Hierarkiet, uddeleren af alt godt. Da glæder alle guds sønner sig.”

Tvillingerne og Skytten er de eneste to konstellationer, der beherskes af Jorden, og dette skaber en usædvanlig situation i vort solsystemet, en unik relation. Denne kosmiske kraftlinje leder menneskeheden til indvielsens port i Stenbukkens tegn.

Den menneskelige sjæls overgang fra personlighed til sjælsbevidsthed, både individuelt og mere globalt set, er ikke let. Dette finder sted i dette øjeblik over hele planeten. Mennesker er splittet mellem Castor og Pollux, mellem personligheden og sjælen, mellem selviske og uselviske værdier, mellem racisme og nationalisme – og verdens broderskab. Dette stadie er ansvarlig for, hvad der sker på planeten. Menneskene er medvidende om dualiteten, overlevelse og død, renhed og forurening, stof og ånd, et selvisk og et uselvisk liv. Menneskene er vidende om, at de ikke kun er deres legemer, følelser og sind, men også det bagvedliggende trans personlige selv.

Den Tibetanske mester siger, at Menneskeheden … befinder sig i en tilstand af oprør, forud for et stort skridt fremad i udfoldelse af selvbevidsthed. I overgangsperioden fra personlighed til sjælsniveau passerer man gennem mange psykologiske kriser, prøver og bedømmelser. Fem af disse kan nævnes her: Frygt, fornægtelse, depression, vrede, grådighed og afhængighed.

Det esoteriske motto for Tvillingerne er:

“Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg.”

Fleksibilitet, bevidsthed om dualitet og sjælskontakt er grundtoner i Tvillingernes tegn. Planeten Jorden er beslægtet med Castor, hvis lys er aftagende, fordi den er en ikke hellig planet, og Venus er beslægtet med Pollux, som er den bror, hvis lys bliver stærkere ved forbindelsen med sjælen, hvis væsen er kærlighed.

Tvillingerne er tegnet for guddommeligt samspil, og det er ånden og viljen, der strømmer gennem de to brødre, som i virkeligheden gør dem til et, selvom de udadtil manifesterer sig som to. Den “ældre bror og den fortabte søn” åbenbares af intuitionen, når den tager herredømmet over tænkningen.

Sirius

Tvillingernes tegn former “et punkt af indgang for kosmisk energi fra Sirius” – det sande hjem for vort spirituelle Hierarki. I næsten to tusinde år har Kristus repræsenteret menneskeheden ved Tvillingernes fest, stående foran Hierarkiet, som leder af sit folk og “den ældste i en stor familie af brødre”. Kristus energi findes i ethvert hjerte, der er begyndt at reagere på målet om bevidst kærlighed. Den kalder individet til gruppe liv og gruppe bevidsthed i stedet for begær og interesse for den selvcentrerede personlighed, og enhver aspirant kender den dybe, spirituelle krise, som følger herefter.

Tvillingerne og stråle 2

Stråle 2, den indigo blå stråle for kærlighed og visdom strømmer igennem Tvillingerne, og via dens energi af hengivenhed og idealisme er den forbundet med udfoldelsen af Kristus bevidstheden.

Tvillingernes styrke er altid blevet beskrevet som “den energi, der producerer de ændringer, der er nødvendige for udvikling af Kristus bevidsthed, på et hvilket som helst tidspunkt i tid og rum, og den er altid forenelig med behovet”. Udviklingen af vor bevidsthed er øjeblikkelig, og dens stadige ekspansion er garanteret ved den underliggende kærlighed til det guddommelige, der når vort solsystem primært gennem Tvillingerne.

Vor sol formidler den 2. stråle for kærlighed og visdom, og alle stråler i vort solsystem er understråler af stråle 2, hvorved menneskets 7 chakraer indirekte er modtagere af stråle 2 energien. Tvillingerne skaber og opretholder den magiske vekselvirkning mellem vores sol-tegn og dets modstående tegn og forvandler dem til en enhed.

Viljen til kærlighed

Men det er viljen til kærlighed, der styrer forholdet og til sidst tilvejebringer den guddommelige syntese.

Kærlighed er et aspekt af viljen. Buddha samlede i sig fortidens lys. Han var den højeste budbringer og ved at udstråle visdommens lys, demonstrerede han menneskehedens muligheder. Kristus sagde “jeg er verdens lys”, og han gik videre i manifestationen og ved at påvise sjælens lys og pege på fremtiden, gav han visionen til det næste skridt.

Kærligheden er et aspekt af viljen, hvilket de fleste mennesker ikke er bekendt med. Det er viljen til at drage noget hen til sig eller ind i sig, og denne vilje rettet mod det ikke-materielle, kalder vi kærlighed. Menneskeheden må kende det, som skal elskes, før denne vilje bliver tilstrækkelig vakt, og da kan visionen manifestere sig som en kendsgerning.

Det er her Kristus’ arbejde dukker op i vor bevidsthed, som et aspekt af viljen, der virker gennem Stråle 2 – Viljen til forening. Tvillinge-aspektet viser den fuldkomne sammensmeltning af den grundlæggende dualitet, der findes i menneskeheden – af det menneskelige og det guddommelige. Tvillingerne er symbolet på hovedet af den Kosmiske Kristus – kilden til alt det, der kommer til Jorden på denne store dag.