Vælg en side

Psykologi

Skrevet af Ella Ostermann

Psykologi

Psykologi er videnskaben om psyken/sjælen

Psykologi i den form vi kender er en forholdsvis ung videnskab. Den er i rivende udvikling, og i følge Tibetaneren den vigtigste videnskab i vores tid, fordi formålet med den er kontakt med sjælen. Den handler om bevidst bevidsthedsudvikling/udvidelse af bevidstheden.

Psykologien er et skridt ind i en verden, som mennesker endnu ikke umiddelbart kan bevise, eksisterer. Den tager fat om det, der foregår i menneskets indre legemer, i dets tanker og følelser. Indtil nu har den unge videnskab mest været optaget af at finde ud af årsagerne til og hvad psykologiske problemer består af, og det betyder, at psykologerne primært har ’gravet’ i de oplevelser, mennesket har haft i sin fortid. Det kan nogle gange forstørre de psykiske problemer, for energi følger tanke. Det er et faktum. at hvis man bliver ved med at tænke på noget, vil det vokse sig større og få endnu større indflydelse og skabe en endnu større indre spænding. På et eller andet tidspunkt vil denne spænding blive så stor, at mennesket, enten gennem store lidelser og/eller hjælp fra andre mennesker, lykkes med at slippe fortiden, eller i nogle tilfælde må tage medicin, så det kan få rimelig fred til at leve sit liv. Dette kan lade sig gøre med langt de fleste psykologiske problemer.

Psykologiske problemer er tilskyndelse til udvikling, og man kan se de meget omfattende psykologiske problemer i nutiden blandt andet som et resultat af, at mange mennesker indefra føler en trang til at blive uselviske, men ikke kan leve op til deres egne forventninger og ambitioner.

Eksoterisk psykologi – almindelig psykologi

Den eksoteriske psykologi tager sig af mennesket uden nødvendigvis at sætte det ind i en større ramme. Den ser dets problemer i lyset af dets hidtidige liv, forældre, barndom, oplevelser og erfaringer. Målet er at mennesket kan fungere tilfredsstillende i sit liv, sætte sig nogle mål og nå dem.

Esoterisk psykologi

Den esoteriske psykologi er et resultat af ældgammel visdom og moderne videnskabelig tænkning. Den flytter fokus fra det enkelte menneske til mennesket som en vigtig og nødvendig del af en helhed. Den anerkender, at der eksisterer både under- og overbevidsthed. Den esoteriske psykologi har følgende forudsætninger: loven om genfødsel (reinkarnation), loven om tiltrækning (man høster som man sår) og derfor, at mennesket har en indre kerne, sjælen, som er uselvisk og gruppebevidst. Med andre ord er sjælen som sådan fri af alle egocentrerede tanker, følelser og fornemmelser, hvor den del af den, som er forankret i mennesket for at udvikle det til uselviskhed er fanget i fængslet af tanker og følelser og kæmper for at opnå kontakt med den – sjælen på sit eget plan.

Esoterisk metode

Præmissen for esoterisk psykologi er altså, at mennesket er en del af en større helhed og dybest set en uselvisk størrelse. Rigtig mange problemer kan løses med den eksoteriske psykologi, men når årsagerne til et menneskes problemer ikke kan findes i indeværende liv, må det vende sig mod den esoteriske psykologi. Det kan opleves som et meget stort spring ud i en ny og meget stor farlig verden, som er ukendt for langt de fleste mennesker, men også som et uundgåeligt spring. Det er stort fordi mennesket skal acceptere, at det selv skal tage ansvar, og at det nu ikke gælder om at lede og granske hverken i fortiden i dette liv eller i tidligere liv, men derimod om at skabe et nyt centralt punkt/ centrum at leve ud fra. Et centrum der indebærer mental koncentration, vedholdenhed og udholdenhed, visualisering og en aktiv forestillingsevne i form af et stort ønske om at gøre det mål, man sætter sig, til virkelighed. Mennesket skal slippe fortiden ved at koncentrere sig om at være til stede i det, det beskæftiger sig med, være i nuet. Det skal fastholde fremtidige mål som det lys, det ser sit liv i. Det er meget svært i begyndelsen, men som med alt andet, gør øvelse og træning mester. I begyndelsen vil målene være egocentriske, men det er nødvendigt og selvfølgeligt, for et menneske kan ikke gå fra fuldstændig absorption i sine egne bekymringer og problemer til uselviskhed og konstant at udvise god vilje og uselviskhed.

Kost og motion

Det indre arbejde skal ledsages af en bevidst indsats for at gøre noget for det fysiske legeme. Det er trods alt det mennesket skal udtrykke sig igennem. Derfor er det vigtigt med sund og god kost og motion, så det fysiske legeme fungerer godt og man kan føle sig tilfreds med sig selv. Faren er også her, at man kan blive så optaget af kosten og motionen, at man ikke holder fokus på det indre arbejde. Energi følger tanken. Hvis det indre bliver smukkere = stadigt mere uselvisk, vil det vise sig i det ydre.

‘Liv efter liv’ i øst og vest

Årsagerne til problemerne findes måske i tidligere inkarnationer/liv, og der er meget længere tid til at løse dem hvis vi reinkarnerer, for der kommer et liv efter dette. Reinkarnationstanken har ført til store problemer i Østen for almindelige mennesker, fordi de troede, at de bare kunne ’udsætte løsningen’ af problemer og håbe på et bedre liv næste gang. Med den esoteriske psykologi, som nu er tilgængelig for alle, skulle det ikke kunne ske igen, fordi det anerkendes at arbejdet foregår i bevidstheden, og at hvis problemet løses nu, kommer det igen senere i dette eller i det næste liv i en anden forklædning.

NB!!!

Vi skal absolut ikke skrotte den traditionelle psykologi, men derimod bruge både den og den esoteriske psykologi. Nogle mennesker vil slet ikke kunne rumme tanken om genfødsel. De vil kunne drage nytte af ’almindelig’ psykologi, men mennesker, som oplever at de ikke mere kan holde ud at grave i deres eget indre, fordi der ikke dukker noget nyt op, vil kunne få stort udbytte af at vende sig mod den esoteriske psykologi, hvis forudsætninger er:

Erkendelsen af
• at mennesket har en sjæl
• at genfødsel er et faktum
• at mennesket en del af en større helhed
• at det er nødvendigt for et menneske at skabe rette relationer i og til sig selv og til andre mennesker.